logo fundusze

 

Opis Projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. jako Podmiot Upoważniony wspólnie z Gminą Police jako Beneficjent realizują Projekt pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza”. W latach 2015 -2017 Gmina Police zrealizowała roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji ciśnieniowej (sieć przesyłowa łącząca miejscowość Tanowo z miejscowością Trzeszczyn) w ramach etapu I i II inwestycji. Obecnie ZWiK Police Sp. z o.o. wspólnie z Gminą Police realizują III etap inwestycji związany z budową sieci kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w miejscowości Tanowo (ulice: Brzozowa, Chabrowa, Dębowa, Gunicka, Jasienicka /droga powiatowa nr 0606Z/, Jeziorna, Leśna, Lipowa, Majowa, Młyńska, Parkowa, Pocztowa, Policka, Słoneczna, Sosnowa, Szczecińska /droga wojewódzka nr 115/ Szkolna, XXX Lecia, Wiatraczna, Wiosenna, Wojska Polskiego, Zwycięstwa) i Witorza (ul. Jasienicka). W ramach etapu III projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza” zostanie wybudowana nw. infrastruktura:

-        sieć kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej o łącznej długości około 20,9 km,

-        linie serwisowe kanalizacji podciśnieniowej zakończone studnią zaworową o łącznej długości około 4,7 km,

-        linie serwisowe kanalizacji podciśnieniowej zakończone korkiem o łącznej długości około 1,1 km,

-        stacja podciśnieniową,

-        monitoring pracy sieci.

Celem realizacji projektu jest:

-        polepszenie warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez poprawę funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej, umożliwienie podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej ograniczając w ten sposób niekontrolowane zrzuty ścieków,

-        poprawa konkurencyjności gospodarczej miasta dzięki zapewnieniu warunków do powstawania nowych podmiotów gospodarczych na terenie Aglomeracji Police,

-        osiągnięcie wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego i jego ochrony.

Projekt uzyskał dofinasowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach.

Koszt całkowity projektu: 18 729 751,27 zł

Wysokość dofinansowania: 9 707 493,04 zł

Wysokość wkładu własnego: 9 022 258,23zł

Źródło dofinansowania : Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

KOMUNIKAT

Prezesa Zarządu

Zakłądu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

z dnia 1 września 2017 r.

Informujemy, że z dniem 30 czerwca 2017 r. Uchwałą Nr XXIV/238/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 listopada 2016 r. został zlikwidowany samorządowy zakład budżetowy o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach, a w jego miejsce została powołana Spółka- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Policach, przy ul. Grzybowej 50.

Nowo utworzona Spółka powstała z przekształcenia zlikwidowanego zakładu budżetowego i wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością Zakładu.

W dniu 29 sierpnia 2017 r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000692181 w Sądzie Rejonowym Szczecin- Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiada nowy numer NIP 851-321-28-46 oraz REGON 368109625, w związku z czym, od 1 września 2017 r. wszelkie pisma oraz faktury wystawiane przez ZWiK Police Sp. z o.o. będą zawierały nowe dane.

Jednocześnie informujemy, że numer konta Zakładu nie ulega zmianie.

Komunikat z dnia 1 września 2017 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach informuje Odbiorców, że od dnia 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017, poz. 328, j.t.) i Uchwały Nr XXX/300/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Police będą obowiązywać niżej wymienione ceny i opłaty dotyczące zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków:

  • Cena za wodę                                   3,36 zł/m³   netto tj. 3,63 zł/m³ brutto
  • Cena za ścieki                                    8,73 zł/m³ netto tj. 9,43 zł/m³ brutto
  • Opłata abonamentowa                        5,40 zł/m-c netto tj. 5,83 zł/m-c brutto

Powyższe ceny i opłata dotyczą Odbiorców zaopatrywanych w wodę i odprowadzających ścieki za pośrednictwem urządzeń eksploatowanych przez ZWiK w Policach.

Informujemy, że w Gminie Police planowana jest dopłata do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich Odbiorców na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. W przypadku podjęcia przez Radę Miejską w Policach stosownych uchwał ( na II półrocze 2017 r. i I półrocze 2018 r.) dotyczących dopłat, Zakład powiadomi Odbiorców o obowiązujących cenach za wodę i ścieki (uwzględniających dopłatę) odrębnym komunikatem.

Komunikat z dn. 22.06.2017 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach informuje Odbiorców, że od dnia 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017, poz. 328, j.t.), Uchwały Nr XXX/300/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Police oraz na podstawie Uchwały Nr XXXI/309/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków , w okresie od dnia 01.07.2017 r. do dnia 30.06.2018 r. w Gminie Police będą obowiązywać następujące ceny i opłata dotyczące zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków:

  • Opłata abonamentowa:                       5,40 zł/m-c netto   tj.       5,83 zł/m-c brutto
  • Cena za wodę:                                  
L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE-WODA netto (zł/m3) brutto (zł/m3)
1 Cena obowiązująca Odbiorców wody 3,08 3,33
2 Dopłata* Gminy Police 0,28 0,30
3 Cena taryfowa 3,36 3,63

*dopłata do wody dotyczy wszystkich grup taryfowych

  • Cena za ścieki:
L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE-ŚCIEKI netto (zł/m3) brutto (zł/m3)
1 Cena obowiązująca Dostawców ścieków 7,53 8,13
2 Dopłata* Gminy Police 1,20 1,30
3 Cena taryfowa 8,73 9,43

*dopłata do ścieków dotyczy wszystkich grup taryfowych

Powyższe opłaty dotyczą Odbiorców zaopatrywanych w wodę i odprowadzających ścieki za pośrednictwem urządzeń eksploatowanych przez ZWiK w Policach.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 1 stycznia 2017 r.  na podstawie art. 3 i art.4 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem