pdf Wniosek o określenie warunków ogólnych i technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

pdf Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków

pdf Oświadczenie o tytule prawnym do korzystania z nieruchomości (załącznik do wniosku o zawarcie umowy)

pdf Wniosek o uaktualnienie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

pdf Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę i/lub odprowadzanie ścieków

pdf Wniosek o wydanie warunków technicznych na montaż dodatkowego wodomierza, rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody ("licznik ogrodowy")

pdf Zgłoszenie do odbioru wykonanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

pdf Zgłoszenie do odbioru wykonanie montażu wodomierza dodatkowego, rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody

pdf Zlecenie wykonania usługi

pdf Załącznik do zlecenia wykonania usługi badań laboratoryjnych

 

Dokumenty można składać w sekretariacie ZWiK w Policach przy ul. Grzybowej 50, I piętro pokój 206

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach z siedziba przy ul. Grzybowej 50, 72-010 Police;
2) Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych i nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
3) Posiada Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Uchwała Nr XLII/324/06 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.