http://www.zwik.police.pl/images/pdf.gif  Uchwała Nr XLII/324/06 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

 

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.

Regulamin określa prawa i obowiązki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji zwanego dalej Zakładem realizującego zadanie gminy Police w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Police, oraz prawa i obowiązki Odbiorców.

§2.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Odbiorca - Odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy;

 2. okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie;

 3. przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości Odbiorcy z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej;

 4. przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości Odbiorcy wraz z zaworem za wodomierzem głównym;

 5. sieć – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu Zakładu;

 6. umowa – umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy;

 7. ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.);

 8. wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody;

 9. wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt Odbiorcy;

 10. wodomierz główny – przyrząd pomiarowy, mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym;

 11. wodomierz własny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt Odbiorcy;

 12. zbiorowe odprowadzanie ścieków - działalność Zakładu polegająca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków;

 13. zbiorowe zaopatrzenie w wodę - działalność Zakładu polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

Rozdział II

Minimalny poziom usług świadczony przez Zakład

w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 

§3.

Ilość wody dostarczanej Odbiorcom oraz ilość odprowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej określają Warunki Techniczne Przyłączenia. Warunki Techniczne Przyłączenia mogą również ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez Odbiorców.

§4.

Zakład, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:

 1. zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków;

 2. dostawę wody do picia i na potrzeby gospodarcze o jakości odpowiadającej wymaganiom określonym przez ministra zdrowia i inspektora sanitarnego;

 3. zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy;

 4. poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

 5. regularną kontrolę jakości wody;

 6. regularną kontrolę ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i przemysłowych oraz kontrolę przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych;

 7. dostawę wody pod odpowiednim ciśnieniem – dotyczy wyłącznie dostaw wody z sieci.

 8. prawidłową eksploatację posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

 9. dostarczenie informacji dwa razy w roku do Burmistrza Gminy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

§5.

Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Zakład, a w szczególności:

 1. użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;

 2. powiadomienia Zakładu o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci;

 3. nie wykonywania przyłączeń do sieci wodociągowej i instalacji wewnętrznych innych źródeł zasilania w wodę;

 4. montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami;

 5. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;

 6. poinformowania Zakładu o własnych ujęciach wody w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków;

 7. natychmiastowego powiadomienia Zakładu o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy;

 8. wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

§6.

Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Zakład, z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożenia.

Rozdział III

Zawieranie umów 

§7.

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między Zakładem a Odbiorcą.

§8.

1. Zawarcie umowy następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci po spełnieniu warunków określonych w Rozdziale VI regulaminu. Wzór wniosku określony jest w załączniku nr 1 do regulaminu.

2. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, a w uzgodnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

3. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub z zarządcą.

4. Zawarcie umowy bezpośrednio z korzystającymi z lokali osobami, w budynkach wielolokalowych, może nastąpić po spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 6 ustawy.

§ 9.

1. Umowa może być zawarta na czas nieoznaczony lub oznaczony.

2. Umowa o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków zawierana jest w formie pisemnej.

3. Umowa określa możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami Kodeksu cywilnego oraz na podstawie art. 8 ustawy.

4. Umowa zawarta na czas nieoznaczony dopuszcza jej rozwiązanie przez Odbiorcę za wypowiedzeniem lub za zgodą stron.

5. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Zakład środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§10.

W umowie dotyczącej odprowadzania ścieków, Zakład uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

Rozdział IV

Sposób rozliczeń

§11.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Zakład z Odbiorcami, wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach.

§12.

1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Zakład jest faktura.

2.Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego.

3. Dla Odbiorców pobierających poniżej 300 m3 wody na miesiąc, ustala się dwumiesięczny okres obrachunkowy.

4. Dla Odbiorców pobierających powyżej 300 m3 wody na miesiąc, ustala się trzymiesięczny okres obrachunkowy.

5. Dla Odbiorców, o których mowa w ust. 4, Zakład wystawia miesięczne faktury zaliczkowe, a rozliczenie następuje kwartalnie.

6. W przypadku braku wodomierza głównego, o którym mowa w ust. 2, ilość dostarczonej wody określa się zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody, określonymi w odrębnych przepisach.

§13.

1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio-miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

2. Zakład na wniosek Odbiorcy dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza głównego.

3. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę niesprawności wodomierza głównego, Odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia, obejmujące koszty demontażu, ekspertyzy i montażu.

§14.

1.Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

2.W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej.

§15.

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków uwzględnia się ilość bezpowrotnie zużytej wody wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie wodomierza dodatkowego, zainstalowanego i utrzymywanego na koszt dostarczającego ścieki oraz na podstawie wydanych odrębnych warunków technicznych.

§16.

Wniesienie przez Odbiorcę zastrzeżeń, co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

§17.

Ustaloną należność Odbiorca uiszcza na rachunek bankowy lub w kasie Zakładu.

§18.

Przy rozliczeniach z Odbiorcami Zakład stosuje taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ustawy.

§19.

Taryfa wymaga ogłoszenia w prasie, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wejścia ich w życie.

§20.

1.Taryfa obowiązuje przez 1 rok.

2. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.

3. Stosowanie przez Zakład cen i stawek opłat wynikających z nowych, podanych do wiadomości publicznej taryf nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokościach.

§21.

Za wodę:

 1. pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,

 2. zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,

 3. zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,

Zakład obciąża Gminę na podstawie odrębnych porozumień.

Rozdział V

Warunki określające możliwość dostępu do usług

wodociągowo - kanalizacyjnych. 

§22.

1. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia nieruchomości nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.

2. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia nieruchomości nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, jeżeli przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług w stopniu takim, że nie będą spełnione wymagania określające minimalny poziom usług.

3. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.
 

Rozdział VI

Techniczne warunki przyłączenia do sieci

§23.

Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa pisemny wniosek o przyłączenie. Wniosek zawiera:

 1. imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy, adres,

 2. w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,

 3. określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody,

 4. wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju,

 5. krótką techniczną charakterystykę obiektu do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki,

 6. wskazanie terminu rozpoczęcia poboru wody i/lub odprowadzania ścieków.

§24.

1. Do wniosku, o którym mowa w § 23, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci przedkłada:

 1. dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek,

 2. aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w pkt 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w § 23 stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

§25.

1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Zakład w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument pod nazwą “Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”.

 1. Dokument, o którym mowa w ust. 1 zawiera:

 1. wskazanie miejsca i sposobu przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego,

 2. określenie maksymalnej ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,

 3. określenie maksymalnej ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,

 4. uzasadnienie powodów uniemożliwiających podłączenie do sieci.

 1. Wydane “Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” ważne są dwa lata.

§26.

1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do wykonania przyłączenia nieruchomości do sieci jest uzgodnienie z Zakładem dokumentacji technicznej (w tym projektu). Zakład w terminie do 30 dni zatwierdza przedłożoną dokumentację techniczną, o ile jest zgodna z wydanymi “Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”.

2.Spełnienie warunku wskazanego w ust. 1 nie jest wymagane, jeżeli przyłączenia do sieci dokonuje Zakład, który wydał “Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” dla danej nieruchomości.

Rozdział VII

Sposób dokonywania odbioru przez Zakład wykonanego przyłącza i sieci

§27.

1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Zakład dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Zakład “Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”, oraz dokumentacją techniczną.

2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Wszelkie odcinki przyłącza oraz sieci ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zakryciem.

4. Przed zakryciem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych.

§28.

1. Po zgłoszeniu gotowości odbioru prac przez przedstawiciela Odbiorcy, Zakład uzgadnia termin odbioru w ciągu trzech dni od daty wpłynięcia pisma zgłaszającego odbiór.

2.Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 27, ust. 2 są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.

§29.

Wzór zgłoszenia odbioru wykonanego przyłącza stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
 

Rozdział VIII

Standardy obsługi Odbiorców usług oraz sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości lub odpowiednich parametrów świadczonych usług

§30.

1. Zakład jest zobowiązany do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:

 1. prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;

 2. warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców;

 3. występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków;

 4. występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;

 5. planowanych przerw w świadczeniu usług.

2.Zakład udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faxu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Zakład udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby, chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.

4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga dokonania ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, Zakład przed upływem terminów wskazanych w ust. 2 i 3 informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

§31.

1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Zakład umowy, w szczególności, co do ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.

3. Zakład jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia w siedzibie Zakładu lub doręczenia reklamacji. Ustęp 4 w § 31 stosuje się odpowiednio.

§32.

1. Zakład jest zobowiązany do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie nieruchomości do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.

2. Stosowna informacja, zawierająca co najmniej: imienne wskazanie pracowników upoważnionych do kontaktów z Odbiorcami i osobami ubiegającymi się o przyłączenie nieruchomości oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, numery telefoniczne tych osób oraz godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie Zakładu i podawana do publicznej wiadomości wraz z ogłoszeniem nowych taryf.

§33.

1. Zakład ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem, co najmniej 72 godzinnym.

2. Zakład ma również obowiązek poinformowania Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.

3. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Zakład ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody.

§34.

1. Zakład ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi a także przyczynami technicznymi.

2. Zakład ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, chyba, że nie ponosi winy. Zakład wolny jest od odpowiedzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług, wynikały z:

 1. działania siły wyższej albo z wyłącznej winy Odbiorcy lub osoby trzeciej, za którą Zakład nie ponosi odpowiedzialności;

 2. niezawinionej przez Zakład awarii w sieci, na czas niezbędny do wykonania prac w celu zapobieżenia lub usunięcia skutków awarii;

 3. braku wody na ujęciu;

 4. zanieczyszczenia wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia i życia;

 5. potrzeby zwiększenia odpływu wody do hydrantów pożarowych;

 6. przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

 7. planowanych przerw, po uprzednim powiadomieniu Odbiorcy, związanych z wykonywaniem prac konserwacyjno-remontowych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Rozdział IX

Prawa Zakładu 

§35.

Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzgodnienia z Zakładem bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§36.

Zakład ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w art. 6 ustawy.

§37.

1. Zakład może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne jeżeli:

 1. przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;

 2. odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;

 3. jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;

 4. został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

Odcięcie dostawy wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym.

2. W przypadku odcięcia dostaw wody przez Zakład z przyczyn o których mowa w ust. 1 pkt 2, Zakład udostępni zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformuje o możliwości korzystania z tego punktu.

§38.

Zakład może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług. 

§39.

Przedstawiciele Zakładu, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do odbiorcy w celu:

 1. zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

 2. przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;

 3. przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Zakład;

 4. kontroli ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;

 5. odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

 6. usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa zawarta z Odbiorcą tak stanowi.

Rozdział X

Obowiązki Odbiorców usług

§40.

Zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków winien wystąpić do Zakładu z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy, określonym w § 10, ust. 1.

§41.

Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

§42.

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zakładu o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.
 

§43.

Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zakładu o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu w ciągu 30 dni od zaistnienia zmiany.
 

§44.

Koszt zakupu, zainstalowania i utrzymania wodomierza dodatkowego mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą pokrywa Odbiorca.

§45.

1) Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału przyłącza i instalacji wewnętrznej w przypadku, kiedy właścicielem przyłącza jest Zakład.

2) W odniesieniu do Odbiorców będących Odbiorcami w budynkach wielolokalowych o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy, miejscem wydania rzeczy jest zawór za wodomierzem a miejscem zapewniającym właściwą jakość wody jest zawór za wodomierzem głównym.

§46.

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Rozdział XI

Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

§47.

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Zakład, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej. 

§48.

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie porozumienia zawieranego pomiędzy Gminą, jednostką straży pożarnej i Zakładem.

§49.

Ilość pobieranej wody na cele przeciwpożarowe jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w ustalonych w porozumieniu okresach. 

§50.

W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka straży pożarnej niezwłocznie przekazuje Zakładowi informacje o miejscu i ilości pobranej wody.

§51.

Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Zakład obciąża Gminę.

Rozdział XII

Postanowienia końcowe

§52. 

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

§53. 

Zakład zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia niniejszego regulaminu Odbiorcom.


 

Załącznik nr 1 do Regulaminu: Wniosek o zawarcie umowy

Załącznik nr 2 do Regulaminu: Wniosek o określenie warunków  przyłączenia do sieci 

Załącznik nr 3 do Regulaminu: Zgłoszenie do odbioru wykonanego przyłącza

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem