WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE POLICE W LATACH 2017– 2021


Opracowany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Policach

 

I.    PODSTAWA PRAWNA I ZAKRES OPRACOWANIA

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych został opracowany na podstawie art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 139 z późn. zm.).

W planie ujęto zadania realizowane z budżetów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Gminy Police realizowane przez Wydział Techniczno – Inwestycyjny Urzędu Miejskiego.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach prowadzi zadania inwestycji odtworzeniowych. Wydział Techniczno – Inwestycyjny Urzędu Miejskiego prowadzi inwestycje rozwojowe i modernizacyjne instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych finansowane z budżetu Gminy i funduszy pomocowych.

II.    REALIZACJA ZADAŃ W 2016r.

W 2016 r. zgodnie z planem Wydział Techniczno-Inwestycyjny realizuje zadania:
•    Przebudowa sieci sanitarnej i deszczowej w ul. Grunwaldzkiej w Policach
•    Dofinansowanie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy.


Plan Wieloletni nie przewiduje na rok 2016 zadań inwestycyjnych, których realizatorem jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach.
Ze środków budżetowych Gminy Police przekazywanych do Zakładu w postaci dotacji celowych zgodnie ze stosownymi uchwałami Rady Miejskiej w Policach Zakład realizuje następujące zadania:
•    Dokumentacja i  wykonanie studni głębinowych na ujęciu w Policach,
•    Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn." Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Energetyków w Policach”
•    Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn." Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach”.


Z utworzonych w latach poprzednich rezerw Zakład realizuje zadanie wykonania studni głębinowych na ujęciach w Tanowie i Trzebieży.

III.    GŁÓWNE ZADANIA PLANU:

•    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza
•    Modernizacja pompowni ścieków PC na ul. Tanowskiej w Policach
•    Modernizacja kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Bankowej
•    Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica
•    Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Węgornik
•    Modernizacja wodociągów:


- Tanowo – Witorza – Tatynia – Wieńkowo – Jasienica wraz z modernizacją SUW w Tanowie
- Tanowo – Trzeszczyn – Police,
- Uniemyśl – Trzebież (wraz z pompownią wody)


•    Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Przęsocinie
•    Wymiana sieci wodociągowej  wykonanej z azbestocementu na terenie gminy Police
•    Dofinansowanie budowy sieci wod.-kan. na terenie Polic i na terenach -wiejskich gminy Police
•    Modernizacja układu agregatów do mechanicznego oczyszczania ścieków
•    Modernizacja systemu sterowania SUW Grzybowa
•    Zakup pomp do studni głębinowych
•    Zakup pomp do pompowni ścieków

Zgodnie z uchwałą nr XVII/161/2016 Rady Miejskiej w Policach z dn. 29.03.2016r.  w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Police Zakład uzyskał część środków na finansowanie zadania modernizacji układu agregatów do mechanicznego oczyszczania ścieków. Pozostałe środki umożliwiające zrealizowanie zadania przewidziano w planie wieloletnim ze środków budżetu Gminy na lata 2017-2018.

IV.    PROGNOZA TARYFY NA LATA 2017 – 2021


Niniejszy punkt stanowi omówienie zagadnień związanych z wpływem realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych na ceny taryfowe wody i ścieków.
Do tej pory, to Gmina Police ponosiła znaczące nakłady na rozbudowę systemu kanalizacji i modernizację instalacji wodociągowych z przychodów Gminy. Zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosków o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 127, poz. 886) §7.1 koszty wynikające z inwestycji modernizacyjno – rozwojowych odnosi się do niezbędnych przychodów dla potrzeb obliczenia cen taryfowych.
W związku z prowadzeniem inwestycji przez Gminę Police, a nie ZWiK w Policach koszty inwestycji nie są uwzględniane przy obliczaniu taryf.
W latach 2017– 2021 planuje się wybudowanie sieci wodno – kanalizacyjnych na kwotę ok. 44 mln zł, od tych budowli należy zapłacić podatek od nieruchomości
w wysokości 2%, co daje 0,9 mln. zł w skali roku (po zakończeniu inwestycji). Ponadto należy uwzględnić wzrost kosztów produkcji (zakup części zamiennych
i materiałów, paliw, innych usług).
Uwzględniając powyższe uwarunkowania należy wprowadzać stopniowo wzrost cen taryfowych na usługi świadczone przez ZWiK Police.

V.    TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ZADAŃ PLANU ROZWOJUI MODERNIZACJI

http://www.zwik.police.pl/images/pdf.gif Tabelaryczne zestawienie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Police w latach 2017-2021

http://www.zwik.police.pl/images/pdf.gif Uchwała Nr XXIV/236/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Police w latach 2017-2021