Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach informuje Odbiorców, że od dnia 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017, poz. 328, j.t.) i Uchwały Nr XXX/300/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Police będą obowiązywać niżej wymienione ceny i opłaty dotyczące zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków:

  • Cena za wodę                                   3,36 zł/m³   netto tj. 3,63 zł/m³ brutto
  • Cena za ścieki                                    8,73 zł/m³ netto tj. 9,43 zł/m³ brutto
  • Opłata abonamentowa                        5,40 zł/m-c netto tj. 5,83 zł/m-c brutto

Powyższe ceny i opłata dotyczą Odbiorców zaopatrywanych w wodę i odprowadzających ścieki za pośrednictwem urządzeń eksploatowanych przez ZWiK w Policach.

Informujemy, że w Gminie Police planowana jest dopłata do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich Odbiorców na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. W przypadku podjęcia przez Radę Miejską w Policach stosownych uchwał ( na II półrocze 2017 r. i I półrocze 2018 r.) dotyczących dopłat, Zakład powiadomi Odbiorców o obowiązujących cenach za wodę i ścieki (uwzględniających dopłatę) odrębnym komunikatem.

TWARDOŚĆ WODY W GMINIE POLICE

Twardość wody – cecha wody określająca zawartość w wodzie rozpuszczonych składników mineralnych głownie węglanów, wodorowęglanów, chlorków, siarczanów i krzemianów wapnia oraz magnezu.Twardość ogólną wody dzieli się na:

  • nietrwałą (przemijającą, węglanową) - która jest generowana przez sole kwaśne kwasu węglowego - wodorowęglany
  • trwałą - która jest generowana przez sole innych kwasów, głównie chlorki, ale też siarczany, azotany i inne.

Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294) norma ogólnej twardości wody musi zawierać się w zakresie 60 –500 mg CaCO3/dm3 i oznacza, że jest to wartość pożądana dla zdrowia ludzkiego.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach informuje Odbiorców, że od dnia 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ((Dz.U. z 2015, poz. 139, j.t. z późn. zm.) i Uchwały Nr XXIV/237/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Police będą obowiązywać niżej wymienione ceny i opłata dotyczące zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 1 stycznia 2017 r.  na podstawie art. 3 i art.4 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem